ปฏิทินกิจกรรม

การแข่งขันแรลลี่รถยนต์


ปัจจุบันประชาชนมีความนิยมท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้น และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมแรลลี่รถยนต์เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพทางกายและทางจิตใจที่แจ่มใส ดังนั้นจังหวัดนครนายกให้ความสำคัญกิจกรรมดังกล่าว เพื่อตอบสนองตามความต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนครนายก และกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ