เจ้าหน้าที่


นายนฤพล  สังเกตุ 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 

 
                                  

นางไพรวัลย์ ศรีเทพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
      
       
นางสาวภูษิตา ผ่องสง่า นายณัฎฐ์ เนื่องจากจันทร์ นางสาวศิวนาถ ขันตี นางสาวเดือนเพ็ญ บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่พัฒนา
การท่องเที่ยว

นายจตุรงค์ จันทะโชติ

เจ้าหน้าที่สถิติข้ิมูลการท่องเที่ยว

นายพิชิตชัย บำรุงจิตต์

เจ้าหน้าที่พลศึกษา จังหวัดนครนายก  

ว่าที่รต.เพ็ชร์รุ้ง ทองหุล

เจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอองครักษ์

นายชัชวาล แจ่มวิมล

เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อำเภอบ้านนา
   
นายธเนศ คุ้มทอง นายเปี่ยมพล ทุมทอง     
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อำเภอปากพลี
เจ้าหน้าที่พลศึกษา
อำเภอเมืองนครนายก